Su arıtma teknikleri

Su arıtma gün geçtikçe gelişen ve gelişmeye de devam edecek bir yöntem haline gelmiştir. Bu sistem üzerine çalışma yapan firmamız genel olarak size  arıtma sistemlerinde kullanılan yöntemlerden bahsetmek istiyoruz.

Filtrasyon Sistemi ( Kum Filtre Sistemi)

Filtrasyon için kısaca, “bulanıklık ve tortunun sudan uzaklaştırılması işlemidir” denilebilir. Filtrasyon su arıtma teknolojisinde en etkili ve en esaslı yöntemdir. Filtreler çok çeşitlidir; kum filtreleri, çok katmanlı filtreler, kâğıttan yapılmış filtreler, seramik ve delikli plastikten yapılmış filtreler vb. Filtreler yapılarına göre askıda katı maddeleri ve hatta bazı tip mikroorganizmaları dahi sudan uzaklaştırabilir. Filtrasyon işleminin verimliliği filtre yatağına, ölçülerine ve arıtılacak olan parçacıkların miktarına bağlıdır. Kısacası, filtrasyonun çok önemli bir fiziksel işlem olduğunu ve filtrelerin görevinin de parçacıkları sudan ayırmak olduğu söylenebilir.

Yumuşatma Sistemi (Reçine Filtre Sistemi)

Suda çözülebilen maddelerin sebep oldukları en bilinen problem sertliktir. Sertliğe su içinde çözülmüş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum sebep olur. Bu tuzlar suya, suyun çevrimi sırasında karbondioksit ve minerallerle teması sonucunda geçer. Su sertliğinin giderilmesi için en çok kullanılan yöntem, su yumuşatma sistemleridir. Su yumuşatma, “iyon değiştirme” adı verilen bir işlemle gerçekleştirilir. İyon değiştirme, iyon değiştirici reçine ve su arasındaki iyon değiş tokuş işlemidir. bu değiştirmenin yönü, iyon değiştirici reçinenin çekme gücüne veya eğimine bağlıdır. Su yumuşatma işleminde iyon değiştirme suya sertlik veren Ca ve Mg iyonlarının katyonik bir reçineden geçirilmek suretiyle sudan alınması ile gerçekleşir.

Aktif karbon sistemleri

Aktif karbon teknikleri genel anlamda sudaki tad, koku ve renk verici maddelerin ki bunlar büyük ölçüde organik maddeden oluşmaktadır, sudan uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir. Aktif karbon, olağan üstü bir su arıtım aracıdır. Organik maddeleri ve kloru adsorblayan aktif karbon aynı zamanda fiziksel bir filtrasyon yapmaktadır. Aktif karbon, kötü tad, koku ve renk veren maddeleri tutar. Bilindiği gibi organik bileşiklerin çoğu toksittir. Organik moleküller delikli bir yapıya sahip olan aktif karbon parçacıkları tarafından tamamiyle tutulur. 4. Deiyonizasyon Deiyonizasyon suyu saflaştırmak için yapılan iyon değiştirme işlemidir. Suda bulunan bütün iyonları ortadan kaldırmak ve suyu saflaştırmak için suyun deiyonize edilmesi gerekir. Deiyonizasyon günümüzde yaygın olarak kullanılan bir işlemdir, zira teknolojinin gelişmesiyle saf su ihtiyacı da artmıştır.

Dezenfeksiyon ( Klorlama veya Ultraviole Işın )

Mükemmel olarak tanımlanabilecek bir dezenfeksiyon kimyasalı yoktur. Bir yandan, biyolojik aktivitesinden ötürü diğer organizmalara zararsız olduğu düşünülemez, diğer yandan ise dezenfektan maddenin kimyasal olarak aktif olması, hakkında toksik veya epidemiyolojik bilgilerin bulunmadığı bileşiklerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.Bu sistem filtreleme öncesi ve depo sonrası olarak iki ayrı grupta incelenebilir. Kuyu suyu veya işlem yapılacak olan su filltreleme yapılmadan önce çökeltme dediğimiz dozajlama yöntemi ile dezenfeksiyon edilir. Birde sistemden geçen suyun depolanması ile kullanıma sunulmadan önce Ultraviole ışınlarından geçirilerek dezenfeksiyon yöntemi kullanılır.

Ters ozmos (Reverse Osmosis)

Ters ozmos günümüzde en hızlı gelişen su arıtım teknolojisidir. Ters ozmozla arıtılabilecek su miktarı, birkaç litreden yüzlerce tona kadar çıkabilir. Aslında ozmos, doğada sürekli olarak kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Bitkiler topraktan suyu bu yolla alırlar. Ozmos, farklı iyon değişimine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen (yani bazı maddelerin geçişine izin veren fakat bazılarının geçişine izin vermeyen) membran (zar) bulunan, farklı iyon değişimine sahip iki çözeltinin ozmotik basınç vanasıyla iyon değişimlerini eşitlemeleri olayıdır. İyon derişimlerinin eşitlenmesi, değişimi düşük olan çözeltiden değişimi yüksek olan çözeltiye sıvı geçişiyle sağlanır. Sıvının diğer tarafa geçiş hızı sıcaklık, basınç, sudaki iyon tipleri ve membranın yapısına bağlıdır. Ters ozmos dışındaki hiçbir işlem, tek başına sudaki bütün yabancı maddeleri arıtamaz. Ters ozmos, suda bulunan gazlar dışındaki hemen hemen bütün yabancı maddeleri arıtabilir. Aslında ters ozmos bakterileri de kolaylıkla yakalayabilir, ancak bu durumda ters ozmos sistemi içerisinde bakteri çoğalmasıyla karşılaşılabilir. Bu nedenle, ters ozmos sisteminin periyodik olarak dezenfeksiyonu gerekir. Ters ozmos, aktif karbon gibi, organik maddelerin büyük bir kısmını ve deiyonize cihazlarının tutamayacağı iyon olmayan maddeleri yakalayabilir. Fakat yakaladığı bazı maddeler ters ozmos cihazının membranına zarar verebilir. Bu yüzden membranın korunması ve ömrünün uzatılabilmesi için genellikle ön arıtım işlemi gereklidir. Ters ozmoz, distilasyon gibi diğer geleneksel arıtım işlemlerine göre daha az enerji kullanır. Deiyonize cihazlarının yaptığı gibi nötrleştirme ve diğer bazı işlemlere tabii tutulması gereken kimyasal atıklar oluşturmaz. Ayrıca ters ozmos işlemi, yirmi dört saat süreyle arıtılmış su üretebilecek bir sistemdir ve yenileme nedeniyle işleme ara verilmesi gerekli değildir.